Projekt för hållbara boendemiljöer i Stockholm

Vi skapar trivsamma, långsiktiga och hållbara boendemiljöer som bidrar till ett bättre Stockholm. Läs om våra projekt här.

Mosstenabacken, Bandhagen

Mosstenabacken, Bandhagen.

En markanvisning erhölls 2022 tillsammans med Alferan Förvaltning AB i Bandhagen. Utvecklingsidén är att tillföra 85-135 hyresrätter inkl ett LSS serviceboende om 12 lägenheter samt gemensamhetslokal. Projektet har ett mycket bra tunnelbanenära läge och med direktaccess till cykelstråk för en bra kommunikation inom söderort och även pendling in till Stockholms City.

Utvecklingsprojektet är i Detaljplaneskedet och förväntas gå ut på samråd under våren 2024.

Utöver den pågående detaljplanen i Bandhagen har vi ytterligare 6 markanvisningsansökningar lämnadetill Exploateringskontoret avseende ca 500-600 lägenheter. Samtliga markanvisningsansökningar ligger i bra kollektivtrafiklägen och ger en möjlighet att tillgängliggöra bra hyresrätter med  bra kollektivtrafik och cykelpendlingslägen till framtida hyresgäster.

hållbarhet

Pågående projekt och referenser

Inom SEFAB Stockholms Enskilda Fastighetsägare AB (SEFAB) finns gedigen kunskap och erfarenhet av utveckling av hyresrätter, förskolor, LSS-boenden av olika slag, kontor, butiker och äldreboende samt till viss del bostadsrätter. Detta beror bland annat på att SEFABs nyckelpersoner har drivit den Fastighetsutveckling som under lång tid bedrevs inom HEFAB Fastighets AB (fram till och med 2021).

SEFAB har en bred erfarenhet av samarbete med andra byggaktörer både i planskede och genomförandeskedet. I samtliga genomförda projekt har en nära dialog med berörd stadsdelsförvaltning förts för att säkerställa och tillfredsställa behovet av t.ex. förskolor, LSS-boenden eller vårdboenden och samtliga bostadslägenheter har vid färdigställandet förmedlats via Stockholms stads bostadsförmedling.

Då SEFAB är en långsiktig aktör som finns kvar på platsen även efter avslutat projekt är det av stor vikt att skapa en bra helhet och att verka för ett gott samarbete mellan samtliga berörda parter under hela processen.

Relevanta referensprojekt som visar på kompetens och genomförandeförmåga är bl.a.:

  1. Branddörren 7, Högdalen. 40 lgh, färdigställt 2022.
  2. Nya Skattsedeln, Hägerstensåsen. 120 lgh, 2 st LSS-gruppboenden och en förskola om 4 avdelningar, färdigställt 2020/21
  3. Trappsteget 2, Högdalen. 72 lgh, färdigställt 2021.
  4. Gengasen 4, Örby. 123 lgh, 1 st LSS-gruppboende samt butikslokaler om ca 1800 kvm LOA, byggstart 2021
  5. Tollare 1:430, Nacka. 49 lgh inkl 12 LSS servicelägenheter och en gemensamhetslokal, färdigställt 2018/2019)
  6. Fulufjället 1, Traneberg. 27 lgh, färdigställt 2017)
  7. Palsternackan 5, Enskede. 47 lgh (Bostadsrätter), färdigställt 2011.
  8. Mältplåten 1, Hammarby sjöstad. 101 lgh, 1 st LSS-gruppboende samt butikslokaler om ca 1000 kvm LOA, färdigställt 2006.

SEFAB tar ett stort ansvar för att leverera ett projekt som med stolthet kan refereras till i framtiden och SEFAB strävar alltid efter att vara en part som agerar professionellt och korrekt för att skapa långsiktiga relationer med såväl staden, stadsdelen som kollegor i branschen. SEFAB vill tillföra värden och skapar inte bara bostäder, samhällsfunktioner och arbetsplatser utan också ett ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbart sätt att leva.

SEFAB har genom det tidigare arbetet inom ramen för HEFAB Fastighets AB stor erfarenhet av komplexa projekt och fastigheter och har den finansiella styrka och uthållighet som krävs för ett projekt med både utmaningar under plan- och genomförandeskedet.

SEFAB ser fram emot att få vara med och skapa nya värden, mötesplatser, bostäder och möjligheter för både befintliga och nya stockholmare.